Poskytovaná péče

Preventivní  lékařské prohlídky

Preventivní prohlídky by měly být u každého člověka samozřejmostí a to nejen proto, že jsou pro pacienty hrazené zdravotní pojišťovnou, ale také proto, že každý z nás má odpovědnost za své zdraví a za způsob života, který žije. Každý by si měl vážit svého zdraví a brát ho jako cennou hodnotu, která výrazně ovlivňuje kvalitu života každého z nás. Výchova člověka ke zdravému způsobu života je právě nejúčinnější formou prevence proti závažným onemocněním, které zkracují život a následně přinášejí jak osobní, tak rodinné tragédie. Preventivní prohlídky dovedou ovlivnit příčiny řady chorob, jsou zaměřeny i na propagaci tělesné aktivity a správné výživy.

Správná výživa a zdravý životní styl, může jedině přispět k dobrému zdraví. Znamená to mít dostatek nejen zdravého pohybu, ale i relaxace a jíst vhodnou stravu, která upevní zdraví. Na zdravotní problémy mají velký vliv rizikové faktory jako je například kouření, nadměrné požívání alkoholických nápojů, špatné stravovací návyky, které mohou vyvolat například kardiovaskulární i nádorová onemocnění. Životní styl je tedy součástí preventivních opatření, který každý jedinec může ovlivnit, tak že obecně vzato, každý člověk má své zdraví plně ve svých rukou.

Při každé preventivní prohlídce se provádí doplnění anamnézy, kontrola očkování proti tetanu, komplexní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, vážení a měření pacienta, dále je prováděno orientační vyšetření sluchu a zraku, vyšetření kůže. U pacientů, kteří dovršili věk 40 let, se v rámci preventivních prohlídek provádí EKG ve čtyřletých intervalech. Vyšetření glykémie se provádí v 18 a ve 40 letech a dále pak ve dvouletých intervalech. Ženám po dovršení věku 40 let věku je doporučováno mamografické vyšetření a to pravidelně vždy každé dva roky. Součástí preventivní prohlídky je i stanovení okultního krvácení ve stolici pomocí speciálního testu. Provádí se u osob od 50 let věku, od 55 let věku je možné pacienta doporučit k provedení screeningové kolonoskopie a to jednou za deset let.

Laboratorní vyšetření obsahuje orientační vyšetření moči, vyšetření cholesterolu u osob ve věku 18 let a dále pak ve 30, 40, 50 a 60 letech věku.

Očkování

Očkování v dospělosti nejen že ochrání člověka samotného, ale chrání také ostatní, kteří v jeho blízkosti žijí a kteří mohou být na určitou nemoc náchylní. Povinným, pro dospělé osoby, je očkování proti tetanu každých 10 – 15 let. Ostatní vakcinace jsou doporučovány podle toho, zda se občané pohybují v rizikových místech nebo skupinách.

Mezi doporučená očkování, která nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou, patří černý kašel, chřipka, plané neštovice, klíšťová encefalitida nebo žloutenka typu A.

Očkování proti černému kašli

Černý kašel není vymýcená nemoc, jak si spousta jedinců myslí a vakcinace aplikovaná v dětství určitě není celoživotní. Naopak výskyt tohoto onemocnění v posledních letech vzrůstá. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se přenáší kapénkovou cestou a může postihnout lidi všech věkových kategorií. Největšímu riziku jsou ale vystaveni novorozenci a kojenci, kteří nemají zatím vyvinutou potřebnou imunitu. Typickým znakem tohoto onemocnění jsou záchvaty kašle často provázené zvracením. K vysilujícímu záchvatu kašle se může přidat i zápal plic. O tomto očkování by měli zejména uvažovat ti, co plánují rodinu nebo se pohybují v blízkosti novorozenců.

Očkování proti chřipce

Toto onemocnění má převážně sezónní výskyt, zejména na počátku zimy nebo v zimních měsících, chřipka se šíří kapénkouvou infekcí a je možné se nakazit i z kontaminovaných předmětů. Průběh tohoto onemocnění může být zcela lehký, ale může dojít i k závažným komplikacím jako je zápal plic apod. Nejvhodnější doba pro očkování je před začátkem chřipkové sezóny, která ve většině případů trvá v době od prosince do března. Ochrana očkování vzniká přibližně za 14 dní po podání vakcinace a trvá cca šest měsíců.

Očkování proti planým neštovicím

Jde o vysoce nakažlivé onemocnění, které se šíří nejen mezi dětmi, ale může poskytnout i dospělé osoby, u kterých může být průběh komplikovaný, zvláště u těch, které mají oslabený imunitní systém. Nákaza v průběhu těhotenství může být nebezpečná pro nenarozené dítě a může způsobit i vrozené vady. Pokud plánujete těhotenstv, rozhodně je vhodné se poradit s odborníkem, zda je pro vás očkování vhodné.

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Vzhledem k vysokému výskytu klíšťat na celém území naší republiky, je vhodné očkovat jak děti, tak dospělé, neboť vakcinace zvyšuje jistotu z nákazy této nemoci. Očkování se skládá ze tří injekcí, po první dávce je nutné očkování opakovat za 1-3 měsíce, po druhé dávce se vakcína podává za 5-12 měsíců. Ochrana proti onemocnění nastává přibližně 14 dnů pod druhé dávce, po třetí dávce přetrvává po dobu tří let. Pro zachování trvalé obranyschopnosti se doporučuje přeočkování jednou dávkou po třech až pěti letech.

Očkování proti žloutence typu A

Toto očkování je doporučováno zejména u osob, které jsou vystaveny vyššímu riziku, to znamená, že cestují do třetích zemí, dále osobám, kteří pracují na rizikových pracovištích, kde přicházejí do styku s kontaminovanými potravinami nebo vodou. Rizikovou skupinou ale jsou i hemofilici, sexuálně promiskuitní osoby, narkomané, osoby, které pravidelně podstupují transfuzní léčbu apod.

Závodní péče – preventivní lékařské prohlídky

Ve spolupráci se zaměstnavateli poskytuji zaměstnancům firem závodně preventivní péči. Preventivní péče je zaměřena zejména na ochranu zdraví zaměstnanců jednak před nemoci z povolání, ale také jako ochrana před pracovními úrazy a jinými poškozeními vzniklými při výkonu zaměstnání. Všichni zaměstnanci se během pracovního poměru musí zúčastňovat preventivních prohlídek, kterou vyžaduje jejich zaměstnavatel. Ten je také povinen každému zaměstnanci tuto prohlídku zajistit. Závodní preventivní prohlídky mají tedy za cíl předcházet nemocem, které souvisí s vykonávanou prací, nebo zajistit přeřazení zaměstnance na jinou pracovní pozici, pokud dojde ke zhoršení jeho zdravotního stavu, v neposlední řadě se jedná i o poradenskou činnost pro zaměstnance i zaměstnavatele. Průběh preventivních prohlídek je vždy zdokumentován se závěrem o způsobilosti k výkonu pracovní činnosti na daném pracovišti.

Závodní preventivní prohlídky jsou rozděleny do jednotlivých skupin:

Vstupní prohlídka

Ta se provádí vždy před zařazením zaměstnance na určitou práci a rovněž i při jeho přeřazení na jinou pracovní pozici.

Periodická prohlídka je prováděna podle předem stanoveného termínu, který je dán obecně závazným předpisem.

Mimořádná prohlídka se provádí v případě potřeby zkrácení termínu periodické prohlídky a to v tehdy, jestliže může dojít k ohrožení zdraví zaměstnance. Většinou bývá nařízena příslušným orgánem zabývajícím se ochranou zdraví při práci.

Řadová prohlídka se provádí jednou za 5 let a to u zaměstnanců, kteří nemají určeny periodické prohlídky a také u pracovníků ve věku nad 50 let, zde se konají řadové prohlídky ve tříletých intervalech.

Výstupní prohlídka se provádí vždy při ukončení pracovního poměru a v případě převedení na jinou práci u stejného zaměstnavatele.

Preventivní prohlídky jsou prováděny podle platné legislativy a vždy v takovém čase, nedocházelo k provozním problémům.

Jsem ochoten zajistit i mimořádné očkování zaměstnanců, to je ale již předmětem osobní dohody.

 

Komplexní rehabilitační péče

V rehabilitační ordinaci zajišťuji terapeutickou péči pacientům všem věkových skupin.  Zaměřujeme se na léčbu pohybového aparátu a ostatních civilizačních chorob. Při léčbě využíváme Vojtovu metodu, metodu dr.mcKenzie, Bobathovu a metodu Mojžíšové. Ke zlepšení tělesné kondice využíváme i další typy rehabilitačního cvičení i cvičení pilates. V tělocvičně mohou pacienti využívat rotopedu, běhacího pásu a dalších sportovních zařízení a náčiní.

Vojtova metoda

Tato metoda je také nazývána metodou reflexní lokomoce a jde o soubor cviků a metod, které se používají při terapii tělesných i psychických poruch. Cílem této metody je, naučit pacienta se otáčet, plazit, obnovit vrozené svalové vzorce, které umožňují kvalitní stoj a chůzi.

U dospělých pacientů má metoda úspěch u pacientů po mozkové příhodě, při bolestech páteře, skolióze, při boleti ramenou, při poúrazových stavech a dalších neurologických onemocněních. Velmi dobrých výsledků je dosahováno u dětí, které mají fixované asymetrické držení hlavy, rozštěp páteře, skoliózu, ortopedické vady hrudníku. Cvičení Vojtovo metodou je prospěšné pro děti, které prodělaly mozkovou obrnu a jiná neurologická onemocnění.

Metoda dr. mcKenzie

Terapie je zaměřena na pacienty s vertebrogenními obtížemi ( například bolesti páteře). Léčebný postup je založen na principu, kde bolest páteře má mechanickou podstatu a tudíž je třeba ji řešit mechaniky. Základem pro stanovení diagnostiky je podrobná anamnéza a mechanické vyšetření, které spočívá v testování pohybů, kdy se sledují bolestivé reakce a jejich rozsah při pohybu. Sleduje se přesun bolesti, která směřuje k páteři při určité poloze nebo pohybu. Terapie vychází z aktivních pohybů, které centralizují nebo odstraňují bolest, tím se stanoví tzv. směrová preference.

Cvičení probíhají individuálně a jejich počet se stanoví a vybírá podle reakcí pacienta, který musí aktivně spolupracovat.

Metoda Bobath

Podle kvality svalového tonu se určí hlavní problém a stanoví konkrétní léčebný rehabilitační plán, který je založen na pohybových aktivitách. Přestože byl Bobathův koncept původně vytvořen pro děti postižené mozkovou obrnou, používá se s úspěchem i u jiných postižení, věková hranice není nijak omezená. Pro novorozence a kojence byl vytvořen model Baby Bobath. Při terapii se využívají i různé pomůcky jako jsou míče, válce, lavička, hračky apod. Vždy je ale třeba zohledňovat individuální a aktuální možnosti pacienta, aby nedošlo k jeho nadměrnému přetěžování.

Metoda Bruger

Metoda je vhodná pro pacienty s funkčním poškozením pohybového aparátu, při neurologických a ortopedických onemocněních. Při terapii se využívá aktivního cvičení za použití různých pomůcek, jako jsou například overbally, podložky, válce apod.

Metoda Mojžíšové

Metoda je založena na nenáročných cvicích a pomoci může každému, koho v životě provází bolesti zad, nesprávné držení těla, poruchy spánku apod. Zlepšit nebo i úplně odstranit se dají sexuální potíže, nepravidelná menstruace, opakované spontánní potraty, funkční neplodnost apod.  Při použití metody Mojžíšové lze zmírnit bolesti páteře i při Bechtěrevově chorobě, při artrotických nárůstcích na páteři atd. Strukturální změny ale samozřejmě odstranit nelze.